BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA

Közzétételi lista

A Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

közzétételi listája

 

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 1. Az intézmény neve: Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

Címe: 1203 Budapest Lajtha László u. 5-7.

Telefonszám: 06303581586 (titkári)

                      0612844865 (porta)

E-mail: hajosalfrediskola@gmail.com

            trabi.irj@indamail.hu

Honlap: www.pesterzsebetihajos.hu

 

 1. Szervezeti felépítése: intézményvezető (1 fő), alsós intézményvezető-helyettes (1 fő), felsős intézményvezető-helyettes (1 fő), könyvtáros (1 fő), szakmai munkaközösség-vezetők (5 fő), nevelőtestület (45,5 fő, ebből iskolapszichológus 1 fő, fejlesztő pedagógus 1 fő, logopédus 1 fő), nevelést-oktatást közvetlenül segítők (2 főiskolatitkár, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens, 4 fő pedagógiai asszisztens), technikai dolgozók (10 fő)

Az egységek feladatai:

 • intézményvezető: a nevelőtestület vezetése, a nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése, ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az intézményi tanáccsal, a diákönkormányzattal való együttműködés, nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése.
 • közvetlen munkatársak: az intézményvezető-helyettesek megbízatását az intézményvezető adja. Megbízást az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás 5 évre szól. Az intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Az intézményvezető-helyettesek egymást helyettesítik távollétük esetén. Az iskolatitkárok hatásköre és felelőssége kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra. Mivel munkájukat sok esetben közösen végzik, ezért egymás helyettesítését (az intézményvezető segítségével) is ellátják. A könyvtáros tanár az előírásoknak megfelelően az iskolai könyvtár működtetését (kölcsönzés, olvasás), a könyvek beszerzését és könyvtári órák tartását végzi. Távolléte esetén a könyvtár zárva tart. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. A nevelést-oktatást közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensek a pedagógusok munkáját segítik, valamint kísérésben, étkeztetésben segítenek.
 1. Intézményvezető neve, elérhetősége: Őrfi Krisztina 06303676282

Intézményvezető-helyettesek: alsós: Ráczné Devecseri Kamilla 06303581586

                                                    felsős: Zsidóné Szalai Zsuzsanna 06303581586

Iskolatitkárok: Szűcs Éva 06303581586

                         Varga Árpád Rolandné 06303581586

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik, az intézményvezetőnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

Az intézményvezető és helyettesei közül valamelyik az iskolában tartózkodik 7,30 és 17,00 óra között.

 • tantestület: a tantestület tagjai: alsós tanítók – az 1-4. évfolyamos tanulók oktatása-nevelése a feladatuk, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások. Helyettesítésük a napi helyettesítési táblán található. Napközis nevelők a kötelező tanórai foglalkozások utáni időben 16,00 óráig a tanulókkal történő foglalkozás a napi munkaidő beosztás szerint végzik munkájukat: szabadidős foglalkozás, ebédeltetés, tanulás. Helyettesítésük a napi helyettesítési táblán található. 5-8. évfolyamon tanító pedagógusok a tanulók oktatását, nevelését látják el a kötelező tanórai foglalkozások és a tanórán kívüli foglalkozások alkalmával az iskola tantárgyfelosztása alapján. Helyettesítésük a napi helyettesítési táblán található.
 • technikai alkalmazottak: a karbantartó-udvari munkások az iskolában előforduló meghibásodások, szerelési munkák gazdái, az iskola udvarát és környékét tartják rendben az évszakoknak megfelelő kertészeti munkák ellátásával. A portások az iskola bejáratánál látnak el ügyeletet. Fogadják a vendégeket, az irodába kísérik őket. Figyelemmel kísérik a napközbeni érkezőket, távozókat. Helyettesítésüket takarítók vagy a karbantartó-udvari munkások látják el. A takarítók az épület tisztán tartását, takarítását végzik beosztás szerint. Helyettesítésüket átcsoportosítással vagy hosszantartó távollét esetén megbízási szerződésessel látjuk el.

Részletes feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza.

 

 1. Az intézmény fenntartója: Külső-Pesti Tankerületi Központ (1181 Budapest Üllői út 453, telefon: 0617958242), Rábel Krisztina tankerületi igazgató

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Alapdokumentumok teljes szövege (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) az iskola honlapján található meg.
 3. Az intézmény által nyújtott támogatások: étkezési támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezőknek ingyenes, három vagy több gyermek esetén 50 %, tartósan beteg gyermek esetén 50 %), tankönyvtámogatás (2017. szeptember 01-től minden tanuló ingyenesen kapja a tankönyveket).
 4. Pályázatok: „Irányi Margit jó tanuló, jó sportoló” – évente egy leány és egy fiú tanulónak Irányi Margit emlékplakett + 5.000 Ft-os vásárlási utalvány.
 5. Tanév végi beszámoló az iskola honlapján.
 6. Statisztikai adatok:

tanuló létszám (tanév eleji): 403 fő

magántanuló: 5 fő

tanulói jogviszonya szünetel: 10 fő

évismétlő: 15 fő

 

Különös közzétételi lista

 

 1. Pedagógusok, tanított tantárgyak

Ágoston- Kátai Brigitta (tanító) – szülési szabadság
Arkári Győző Lászlóné (vizuális kultúra)

Bakó Dorottya (magyar-történelem szak)

Balint Elena (tanító) 1.a

Balsay Éva (magyar-német szak) 6.a osztályfőnök

Biricz Jánosné (tanító) 1.a

Borbély Zsuzsanna (tanító) 1.b

Brech Csilla (angol szak)

Burzáné Csáki Éva (matematika-fizika szak) 8.a osztályfőnök

Csordásné Teleki Krisztina (magyar-német szak) 7.a osztályfőnök

Deliagosz Eleni (tanító) 3.b

Dobos Csilla (iskolapszichológus)

Dobránné Mátrai Zsuzsanna (tanító) 4.a

Farkas Andrea (tanító) 2.b

Farkas Krisztina (tanító) 2.e

Fekete Balázs (testnevelés szak)

Gácserné Majorszki Lilla (vizuális kultúra szak) – szülési szabadság

Godó Ildikó Zsuzsanna (tanító) 1.b

Höflinger Andrea (logopédus)

Jóljárt Anita (tanító) 3.a

Jurácsikné Marosi Edit (napközis nevelő) 2.e

Kereszty Dániel (testnevelés szak)

Kulcsárné Szendrődi Szabina (tanító) – szülési szabadság

Lakatos Klára (napközis nevelő) 1.e

Molnárné Várszegi Éva (tanító) 1.e

Nándori Nikolett (magyar-angol szak)

Orbán Fruzsina (tanító) 4.b

Őrfi Krisztina (intézményvezető, testnevelés szak)

Papp Erzsébet (matematika szak) 5.b

Pataki Andrea (magyar-történelem szak) 5.a osztályfőnök

Pilissy Éva (pedagógiai asszisztens-napközis nevelő) 4.a

Purczeld Gábor (testnevelés szak)

Ráczné Devecseri Kamilla (intézményvezető-helyettes, tanító) 2.b

Spirk Tibor (napközis nevelő)

Sulyok Andrea (tanító) 2.a

Svéda Mária (megbízási szerződéses, földrajz-biológia)

Szabó Marcell (ének-zene szak)

Szabó Rita (pedagógiai asszisztens-napközis nevelő) 3.a

Szölke Krisztina (pedagógiai asszisztens-napközis nevelő) 4.b

Sztanka Mónika (fejlesztő pedagógus)

Tyukodi-Höflinger Klaudia (testnevelés)

Ülleiné Dudás Gabriella (pedagógiai asszisztens-napközis nevelő) 2.b

Valent Lajosné (könyvtáros tanár-történelem szak) 6.b

Varga Katalin (matematika-fizika szak) 7.b osztályfőnök

Vincze Andrea (tanító) 3.b

Zsidóné Szalai Zsuzsanna (intézményvezető-helyettes, angol szak)

 

 1. Az iskola lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 18 fő

Évismétlők száma: 15 fő

 

 1. Továbbtanulási mutatók

gimnáziumba (4 éves képzés): 7 fő

technikum: 29 fő

szakiskolába: 10 fő

1 tanuló nem tanult tovább

 

 1. A tanév helyi rendje

Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 01. (péntek) – 2023. június 16. (péntek)

Első félév 2023. január 20. (péntek), értesítők kiosztása 2023. január 27. (péntek)

Tanítási napok száma: 183 nap, 4 nap tanítás nélküli munkanap (1 nap DÖK, 1 nap pályaorientációs nap)

 

Ősz szünet: elmarad

Téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 06-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 09. (hétfő).

Tavaszi szünet: 2023. április 06-tól 2023. április 11. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 05. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

 

4 tanítás nélküli munkanap:

1 nap: 2022. október 07. (péntek)

1 nap: 2023. április 03. (hétfő)

1 nap: 2022. április 04. (kedd)

1 nap: 2022. április 05. (szerda)

 

Ballagás: 2023. június 17. (szombat) 9:00 órakor 8.a osztály

                                                         11:00 órakor 8.b osztály                TERV!

Tanévzáró ünnepély: 2023. június 22. (csütörtök) 17:00 órakor

 

 1. Osztályok száma, létszáma

1.a       23 fő

1.b      27 fő

1.e         6 fő

2.a       26 fő

2.b      24 fő

2.e         8 fő

3.a       24 fő

3.b      24 fő

4.a       19 fő

4.b      21 fő

5.a       21 fő

5.b      22 fő

6.a       26 fő

6.b      27 fő

7.a       26 fő

7.b      26 fő

8.a       25 fő

8.b      28 fő

B u d a p e s t, 2022. október 18.

 

                                                                                                            Őrfi Krisztina

                                                                                                 intézményvezető

1%

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

Adó 1%

Kérjük támogassa ön is iskolánk alapítványát, adója 1%-val! Köszönjük!
TÁMOGATOM

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

FENNTARTÓ

Cím

1203 Budapest Lajtha László utca 5-7

Telefon

Titkárság: +36-30-358-1586

Email

hajosalfrediskola@gmail.com

© 2022 Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

OM:  035168