BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA

Közzétételi lista

A Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

közzétételi listája

 

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 1. Az intézmény neve: Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

Címe: 1203 Budapest Lajtha László u. 5-7.

Telefonszám: 06303581586 (titkári)

                      0612844865 (porta)

E-mail: hajosalfrediskola@gmail.com

Honlap: www.pesterzsebetihajos.hu

 

 1. Szervezeti felépítése: intézményvezető (1 fő), alsós intézményvezető-helyettes (1 fő), felsős intézményvezető-helyettes (1 fő), könyvtáros (1 fő), szakmai munkaközösség-vezetők (5 fő), nevelőtestület (40 fő, ebből iskolapszichológus 1 fő, fejlesztő pedagógus 1 fő, logopédus 1 fő), nevelést-oktatást közvetlenül segítők (2 főiskolatitkár, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens, 4 fő pedagógiai asszisztens), technikai dolgozók (9 fő 9,5 álláshelyen)

Az egységek feladatai:

 • igazgató: a nevelőtestület vezetése, a nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése, ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az intézményi tanáccsal, a diákönkormányzattal való együttműködés, nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése.
 • közvetlen munkatársak: az igazgatóhelyettesek megbízatását az igazgató adja. Megbízást az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás 5 évre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Az intézményvezető-helyettesek egymást helyettesítik távollétük esetén. Az iskolatitkárok hatásköre és felelőssége kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra. Mivel munkájukat sok esetben közösen végzik, ezért egymás helyettesítését (az intézményvezető segítségével) is ellátják. A könyvtáros tanár az előírásoknak megfelelően az iskolai könyvtár működtetését (kölcsönzés, olvasás), a könyvek beszerzését és könyvtári órák tartását végzi. Távolléte esetén a könyvtár zárva tart. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. A nevelést-oktatást közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensek a pedagógusok munkáját segítik, valamint kísérésben, étkeztetésben segítenek.
 1. Igazgató neve, elérhetősége: Zsidóné Szalai Zsuzsanna +36/303581586

Igazgatóhelyettesek: alsós: Ráczné Devecseri Kamilla                                    +36/303581586

                            felsős: Balsay Éva +36/303581586

Iskolatitkárok: Székelyhidi Ibolya +36/303581586

              Szűcs Éva +36/303581586

        

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik, az intézményvezetőnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

Az igazgató és helyettesei közül valamelyik az iskolában tartózkodik 7:30 és 16:00 óra között.

 • tantestület: a tantestület tagjai: alsós tanítók – az 1-4. évfolyamos tanulók oktatása-nevelése a feladatuk, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások. Helyettesítésük a napi helyettesítési táblán található. Napközis nevelők a kötelező tanórai foglalkozások utáni időben 16:00 óráig a tanulókkal történő foglalkozás a napi munkaidő beosztás szerint végzik munkájukat: szabadidős foglalkozás, ebédeltetés, tanulás. Helyettesítésük a napi helyettesítési táblán található. 5-8. évfolyamon tanító pedagógusok a tanulók oktatását, nevelését látják el a kötelező tanórai foglalkozások és a tanórán kívüli foglalkozások alkalmával az iskola tantárgyfelosztása alapján. Helyettesítésük a napi helyettesítési táblán található.
 • technikai alkalmazottak: a karbantartó-udvari munkások az iskolában előforduló meghibásodások, szerelési munkák gazdái, az iskola udvarát és környékét tartják rendben az évszakoknak megfelelő kertészeti munkák ellátásával. A portások az iskola bejáratánál látnak el ügyeletet. Fogadják a vendégeket, az irodába kísérik őket. Figyelemmel kísérik a napközbeni érkezőket, távozókat. Helyettesítésüket takarítók vagy a karbantartó-udvari munkások látják el. A takarítók az épület tisztán tartását, takarítását végzik beosztás szerint. Helyettesítésüket átcsoportosítással vagy hosszantartó távollét esetén megbízási szerződésessel látjuk el.

Részletes feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza.

 

 1. Az intézmény fenntartója: Külső-Pesti Tankerületi Központ (1203 Budapest, Mártírok útja 47, telefon: +36/17958242), Rábel Krisztina tankerületi igazgató

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Alapdokumentumok teljes szövege (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) az iskola honlapján található meg.
 3. Az intézmény által nyújtott támogatások: étkezési támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezőknek ingyenes, három vagy több gyermek esetén 50 %, tartósan beteg gyermek esetén 50 %), tankönyvtámogatás (2017. szeptember 01-től minden tanuló ingyenesen kapja a tankönyveket).
 4. Pályázatok: „Irányi Margit jó tanuló, jó sportoló” – évente egy leány és egy fiú tanulónak Irányi Margit emlékplakett + 5.000 Ft-os vásárlási utalvány.
 5. Tanév végi beszámoló az iskola honlapján.
 6. Statisztikai adatok:

tanuló létszám (tanév eleji): 408 fő

magántanuló: 3 fő

tanulói jogviszonya szünetel: 7 fő

évismétlő: 13 fő

 

Különös közzétételi lista

 

 1. Pedagógusok, tanított tantárgyak

Arkári Győző Lászlóné (vizuális kultúra)-5.b osztályfőnök

Balint Elena (tanító) 2.a

Balsay Éva (magyar-német szak) igazgatóhelyettes

Biricz Jánosné (tanító) 2.a

Bíró Frenc (biológia, földrajz, kémia, természetismeret)

-7.a osztályfőnök

Borbély Zsuzsanna (tanító) 2.b

Brech Csilla (angol szak)

Burzáné Csáki Éva (matematika-fizika szak) 5.a osztályfőnök

Csordásné Teleki Krisztina (magyar-német szak) 8.a osztályfőnök

Deliagosz Eleni (tanító) 4.b

Dobos Csilla (iskolapszichológus)

Dobránné Mátrai Zsuzsanna (tanító) 1.a

Farkas Andrea (tanító) 3.b

Farkas Katalin (gyógypedagógus)

Fekete Balázs (testnevelés szak)

Győri Zoltán Györgyné (pedagógiai asszisztens-napközis nevelő) 3.a

Höflinger Andrea (logopédus) 1.e

Jóljárt Anita (tanító) 4.a

Kereszty Dániel (testnevelés szak)

Látó Claudia (pedagógiai asszisztens) 1.a

Molnárné Várszegi Éva (tanító) 2.e

Nándori Nikolett (magyar-angol szak)

Nyáryné Lövei Erika (tanító) 1.b

Orbán Fruzsina (tanító) 2.b

Papp Erzsébet (matematika szak) 6.b

Pataki Andrea (magyar-történelem szak) 6.a osztályfőnök

Purczeld Gábor (testnevelés szak)

Ráczné Devecseri Kamilla (igazgatóhelyettes, tanító) 3.b

Spirk Tibor ( tanító, napközis nevelő)

Sulyok Andrea (tanító) 3.a

Szabó Marcell (ének-zene szak)

Szabó Rita (pedagógiai asszisztens-napközis nevelő) 4.a

Sztanka Mónika (fejlesztő pedagógus)

Tapalaga Tamara (pedagógiai asszisztens-napközis nevelő) 1.b

Tóth Andrea (gyógypedagógiai asszisztens) 2.e

Valent Lajosné (könyvtáros tanár-történelem szak) 7.b

Varga Katalin (matematika-fizika szak) 8.b osztályfőnök

Vincze Andrea (tanító) 4.b

Zsidóné Szalai Zsuzsanna (igazgató, angol szak)

 

 1. Az iskola lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 18 fő

Évismétlők száma: 15 fő

 

 1. Továbbtanulási mutatók

gimnáziumba (4 éves képzés): 7 fő

technikum: 29 fő

szakiskolába: 10 fő

 

 1. A tanév helyi rendje

Szorgalmi időszak: 2023. szeptember 01. (péntek) – 2024. június 21. (péntek)

Első félév 2023. január 19. (péntek), értesítők kiosztása 2024. január 26. (péntek)

Tanítási napok száma: 180 nap, 4 nap tanítás nélküli munkanap (1 nap DÖK, 1 nap pályaorientációs nap)

 

Őszi szünet: 2023. október 30- november 3

Téli szünet: 2023. december 22-től 2024. január 08-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 08. (hétfő).

Tavaszi szünet: 2024. március 28-tól 2024. április 5-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

 

4 tanítás nélküli munkanap:

1 nap: 2023. szeptember 22. (péntek)

1 nap: 2023. október 27. (péntek)

1 nap: 2024. május 17. (péntek)

1 nap: 2024. június 19. (szerda)

 

Ballagás: 2024. június 21. (péntek)

Tanévzáró ünnepély: 2024. június 27. (csütörtök) 18:00 órakor

 

 1. Osztályok száma, létszáma

1.a       23 fő

1.b      25 fő

1.e         12 fő

2.a       22 fő

2.b      23 fő

2.e         9 fő

3.a       27 fő

3.b      21 fő

4.a       25 fő

4.b      24 fő

5.a       18 fő

5.b      21 fő

6.a       27 fő

6.b      22 fő

7.a       25 fő

7.b      28 fő

8.a       21 fő

8.b      24 fő

B u d a p e s t, 2023. október 05.

 

                                                                                                            Zsidóné Szalai Zsuzsanna

                                                                                                 igazgató

1%

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

Adó 1%

Kérjük támogassa ön is iskolánk alapítványát, adója 1%-val! Köszönjük!
TÁMOGATOM

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

FENNTARTÓ

Cím

1203 Budapest Lajtha László utca 5-7

Telefon

Titkárság: +36-30-358-1586

Email

hajosalfrediskola@gmail.com

© 2022 Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

OM:  035168