BUDAPEST XX. KERÜLETI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA

Házirend

 

I.     Az iskola adatai

 

Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

Telefon: +36 30 358 1586

+36 30 367 6282

Porta: 284-4865

         1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7.

 

         Iktatószám:

         Ügyintéző: Varga Árpád Rolandné

         Budapest, 2022.03.28.

         A Házirend aláírója: Őrfi Krisztina intézményvezető

         Körbélyegző lenyomata:                                                                                

 

Házirend hatályba lépése: 2022.09.01.

 

 1. A Házirend

 

mely a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

a magasabb jogszabályok előírásai alapján

 

 • A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
 • A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.
 1. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

1.) A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában: Dr. Schumann Valentina: péntek 900 – 1400 óráig.

 

2.) Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

 • fogászat: évente 2 alkalommal
 • belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal (a „páros évfolyamokban)
 • szemészet: évente egy alkalommal (a „páros” évfolyamokban)
 • védőoltások a 6. és 7. évfolyamokon
 • hallásvizsgálat a 6. évfolyamon

         3.) Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.

 

         4.) Szülő egyetértésével a tanulók igénybe vehetik az iskolában működő                                                     fejlesztőpedagógusi, logopédiai és iskolapszichológusi szakellátásokat.

 

         5.) Az SNI tanulók ellátását utazó gyógypedagógus végzi.

 

         A tanulók közösségei

 

         1.) Az osztályközösség

 • az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.
 • az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – két fő képviselőt az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe delegálnak.
 • az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet. Az osztályok döntése a házirendet nem sértheti.

         2.) A diákkörök

 • az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport.
 • a diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola intézményvezetőjének az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői közösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembe vételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadáskor a nevelőtestület dönt.
 • a diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola intézményvezetője által felkért nagykorú személy vezeti.
 • diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola intézményvezetőjének be  kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és  egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola intézményvezetőjének egyetértését.
 • A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.

         3.) Az osztályok jogosultak valamennyi, a diákokat érintő iskolai ügyben javaslattal

              élni, illetve véleményüket kifejteni.

 

         A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

 

 • A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz fordulhatnak.
 • A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőivel, a nevelőtestülettel, a Diákönkormányzatot segítő pedagógussal.

         A tanulók tantárgyválasztása

 

 • Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak tanulását biztosítja:

1 – 4. évfolyamokon testnevelés, vizuális kultúra, néphagyomány

5 – 8. évfolyamokon  vizuális kultúra, idegen nyelv (angol vagy német)

1 – 8. évfolyamokon etika vagy hit- és erkölcstan.

 

 • Az iskola intézményvezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító pedagógusokról.
 • Kiskorú tanuló esetén a szülő, a 14. életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással, ill. a 16 óráig történő bent maradással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. Jelentkezni az iskola által kiadott, szülő által aláírt jelentkezési lappal lehet. A jelentkezés kötelezően az egész tanév időtartamára vonatkozik. A választható órákról, délutáni foglalkozásokról történő távolmaradást a szülőnek igazolnia kell. Az igazolatlan hiányzás a köznevelési törvényben szabályozott eljárást von maga után.
 • Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola intézményvezetőjének.

         Tanórán kívüli foglalkozások

 

 • Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:
 • Napközi otthon, tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1 – 4. évfolyamokon napközi, 5–8. évfolyamokon tanulószoba működik. A napközis (tanulószobai) foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A napközis foglalkozások napi időkerete a napi kötelező tanórai foglalkozások idejéhez kapcsolódik. 1-4. évfolyamokon a napközis csoportokat az adott osztály közössége alkotják, 5-8. évfolyamokon összevont csoportként működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport üzemel a Külső-Pesti Tankerület által kijelölt iskolában a napközis tanulóknak, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. A tanulók rendszeres iskolán kívüli elfoglaltságáról a szülőnek értesítenie kell az osztályfőnököt, illetve a napközis pedagógust, amennyiben az az iskolai időt (napközi, tanulószoba) érinti.
 • Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók igény alapján napi háromszori étkezésben (reggeli, ebéd, uzsonna) részesülnek, melyet az Önkormányzat biztosít. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskolában napi 3x-i étkezésre van lehetőség, vagy csak ebédet (menzát) az Önkormányzat biztosít. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudnak étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében befizeti. Az Önkormányzat (GAMESZ) a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést egy nappal előre reggel 9 óráig lemondja.

 

 • Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás) segítik a Tankerület költségvetése által biztosított órakeret erejéig.
 • Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör feladatát diáksport egyesület látja el az intézményben. Tagja lehet az iskola minden tanulója. Sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
 • Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola intézményvezetőjének megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
 • Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, bemutatók, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk.
 • Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal, (az éves munkatervben meghatározottak szerint, a lehetőségek függvényében) kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az itthon maradó tanulóknak az iskola szervezett foglalkozást biztosít.
 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy – egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 • Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeum látogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A nevelőtestület és a DÖK véleménye alapján súlyos fegyelmi vétség esetén a tanuló kizárható a rendezvényekről.
 • Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.
 • Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata:

A tanulók igényei alapján az iskola intézményvezetőjével történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit, (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók (tanórán kívüli időben) – tanári felügyelet mellett (a számítógépterem kivételével) – egyénileg vagy csoportosan használják.

 

              2.) A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 1400 óra és 1600 óra     

                    között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

 

              3.) A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

 

              4.) A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra (korrepetálás) kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat.

 

              5.) A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezető engedélyével a foglalkozásról kizárható.

 

              6.) Az iskolai könyvtár a tanulók számára tanítási napokon tart nyitva.

                   A nyitvatartási idő tanévenként változhat.

                   A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

 

 • Felvétel és átvétel szabályai

 

 • Az első évfolyamra az emelt szintű testnevelés oktatáshoz, a beiratkozáshoz a törvényi előírások mellett ismerkedési napon vesznek részt a jelentkezők.
 •  Az első évfolyamra a beiratkozást követően a lakóhely szerint az iskola körzetébe tartozó gyerekek kerülnek felvételre.
 • Ha az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra három munkanappal korábban meg kell hívni az érintett szülőket. A sorsolást a szülő távollétében is meg kell tartani. A sorsoláson az iskola részéről részt vesz az igazgató, az alsó tagozatos igazgatóhelyettes, egy pedagógus és egy iskolatitkár. A gyerekek nevét tartalmazó cédulákat a pedagógus húzza ki az urnából. Az urna és a nevek ellenőrzésére a részt vevő szülők mindegyike jogosult. A kisorsolt (felvehető) és az elutasított gyerekek nevét az iskolatitkár által készített jegyzőkönyv tartalmazza. A szülőket az igazgató három napon belül írásban értesíti a sorsolás eredményéről. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

 1. a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 2. b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 3. c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 4. d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
 • Negyedik évfolyamtól az „a” osztály tanulói német, a „b” osztály tanulói angol idegen nyelvet tanulnak.
 • Átvétel esetén felsőbb évfolyamon emelt szintű csoportba való bekerülés módja: szintfelmérés alapján az adott tantárgyból.
 • A tanévtől eltérő továbbhaladási engedély kérelmezője lehet szülő és / vagy az iskola pedagógusai a törvényi előírásnak megfelelően.
 • A tanuló továbbhaladásáról az éves teljesítménye és az őt tanító pedagógusok javaslata alapján a nevelőtestület dönt.
 • Az átjárhatóság érdekében: az iskolába máshonnan felvett tanulók számára biztosítani kell a helyi tantervi követelmények elsajátítását. Az egyéni foglalkozást a köznevelési törvény biztosította órakereten belül valósítjuk meg szakemberi segítséggel.
 • Az iskola helyi tantervének biztosítania kell az iskolaváltást, a tanuló átvételét, szükség esetén különbözeti vizsgával, vagy évfolyamismétléssel.
 • Negyedik évfolyam végén a tanár javaslatára a szülő választhat tagozatot a gyermeke számára (vizuális kultúra, idegen nyelv). Aki nem vállal semmilyen tagozatot, részt vehet délutáni sportfoglalkozásokon, rajz szakkörön, illetve lehetőséget kap tanulószobán és / vagy korrepetáláson való részvételre.
IV.     Kötelességek

 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

 

 • A tanuló kötelessége hogy:
 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét
 • elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket.
 • betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat.
 • azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel.
 • azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült.
 • megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában.
 • rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

 

 • A környezetért az iskola valamennyi dolgozója és tanulója felelős. A tapasztalt rongálások ellen közösen kell fellépnünk. Az esetleges károkozásért az okozó a felelős.

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

 

1.) Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az  iskola helyiségeinek használói felelősek:

 • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért
 • az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

            2.) Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.

 

 • Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
 • osztályonként két hetes
 • diákügyelet
 • a pedagógusok által meghatározott felelősök
 • A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai:
 • gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint)
 • alsós tanítók a szünetben a termet kiszellőztetik, a tanulókat (udvari szünet esetén) az udvarra kiküldik
 • az óra kezdetén a pedagógus megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik
 • az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat
 • ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg az osztályhoz, értesítik az igazgatóságot
 • az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, a tanítás végén felrakatják a székeket, jelentik a kárt

 

 • Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős pedagógusokat és tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.

            A tanulók mulasztásának igazolása

 

 • A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

           2.) A szülő gyermekének félévenként három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola intézményvezetője adhat. A szülő köteles gyermeke hiányzásának első napján jelezni távolmaradásának okát.

 

          3.) A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben a hiányzás első napján köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.

 

           4.) A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással köteles igazolni mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek vagy a pótosztályfőnöknek az érkezés napján kell bemutatni. Ellenkező esetben a tanórán nem vehet részt, a szülő értesítésére sor kerül.

 

 • A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt indokolatlanul nem igazolja távolmaradását.

A tanuló igazolatlan mulasztásáról való értesítés folyamata:

 

az 1. igazolatlan mulasztás esetén a szülő értesítése

 

a 2. igazolatlan mulasztás esetén a Család- és gyermekjóléti szolgálat értesítése

 

a 10. igazolatlan mulasztás esetén:

 1. a) a szülő és a családi pótlék jogosultjának értesítése (amennyiben az nem a szülő)
 2. b) a Család- és gyermekjóléti szolgálat értesítése

a 30. igazolatlan mulasztás esetén:

 1. a) az általános szabálysértési hatóság értesítése (kivéve a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén)
 2. b) Család- és gyermekjóléti szolgálat értesítése

az 50. igazolatlan mulasztás esetén

 1. a)  Gyámhivatal értesítése
 2. b)  Család- és gyermekjóléti központ értesítése
 3. c) családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetésének kezdeményezése – értesítés megküldése a gyámhatóságnak (gyámhivatalnak a Gyvt. alapján)
 • Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az e-naplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a 45 percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
 • Kikérőt előre kell bemutatni.

         A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

 

          1.) A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek szintén igazolnia kell.

 

          2.) A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes engedélyt adhat.

 

 1. Iskolai munkarend

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

 

 • A dohányzás, az alkohol, az energiaital, kóla és a drog fogyasztása tilos!
 • Baleset-megelőzés miatt a testnevelés órákon kötelező, technika és kémia órákon, illetve az ehhez hasonló tanórán kívüli foglalkozásokon az ékszer levétele javasolt.

 

A tanulók közösségei

 

Az iskola vezetősége iskolagyűlést hívhat össze a havi programnak megfelelően.

Felsős iskolagyűlést két-heti rendszerességgel, vagy az aktualitásnak megfelelően tartunk.

 

A tanulók, a szülők tájékoztatása és vélemény-nyilvánítása

 

          1.) A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról

 • az intézményvezető
 • iskolagyűlésen két hetente
 • a diák-közgyűlésen tanévenként egy alkalommal
 • a hirdetőtáblákon, a honlapon, illetve a kihelyezett képújságon keresztül folyamatosan tájékoztatja,
 • az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják,
 • a diákönkormányzat vezetője havonta egy alkalommal tájékoztatja.
 • A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (e-naplón) keresztül írásban tájékoztatják.
 • A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 • az intézményvezető
 • a szülői szervezet választmányi ülésén legalább félévenként egyszer
 • az e-kréta rendszeren az aktualitásnak megfelelően
 • a porta mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
 • az osztályfőnökök
 • az osztályok szülői értekezletein, e-kréta felületen tájékoztatják.
 • A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
 • szóban
 • a szülői értekezleteken,
 • rendkívüli szülői értekezleten
 • a nevelők fogadó óráin,
 • a nyílt tanítási napokon,
 • a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken
 • írásban az e-naplóban, a tájékoztató füzetben, valamint a félévi és a tanév végi értékelést az e-naplóban.
 • A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza, melynek időpontja változhat, melyről a szülők az e-naplón keresztül kapnak értesítést.

           6.) A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

 

          7.) A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban (e-kréta) egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőivel.

 

         Az iskola működési rendje

 

          1.) Az iskola épülete a tanulók részére (tanórán kívüli tevékenység kivételével) szorgalmi időben reggel 630 órától 1700óráig van nyitva.

 

          2.) Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 630 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

 

          3.) Az iskolába a tanulóknak legkésőbb 750 óráig kell megérkezniük (kivétel, amennyiben nincs első órájuk).

 

          4.) A tanóráról késő, a tanítást zavaró tanulóval szemben eljárás kezdeményezhető.

 

          5.) Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

 

Csengetési rend

 

                                   7,30                 –          7,45                 –          7,55

 

                                   8,00                 –          8,45                 –          8,55

 

                                    9,00                 –          9,45                 –          9,55

 

                                   10,00               –          10,45               –          10,55

 

                                   11,00               –          11,45               –          11,55

 

                                   12,00               –          12,45               –          12,55

 

                                   13,00               –          13,40               –          13,55 (ebéd)

 

                                   14,00               –          14,40

 

                                   14,50               –          15,30

 

           6.) Szünetben és rossz idő esetén, amikor a tanulók nem mennek ki az udvarra, alsó és felső tagozatosok a tantermekben vagy a földszinti folyosón töltik el a szünetek idejét.

 

          7.) A reggeliző szünet az első szünet, melyet a 3 x-i étkezésre befizetett tanulók az ebédlőben töltenek el, a többi felsős tanuló abban a tanteremben, ahol a tanórája volt, a jelző csengetésig (digitális kultúra órán levők az ebédlőben, a tornateremben lévő felsős osztályok a tornaterem előterében).

 

          8.) A tanulók a szünetekben az iskola kerítésén belül tartózkodhatnak a nagy udvar részen, a tornaterem által határolt területig.

 

 • A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes) írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt.

         10.) Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800  és 1600  óra között, tanulói ügyek intézése a tanulók részéről 1230   és 1400  óra között.

 

         11.) Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a Tankerület igazgatója, tanítás nélküli munkanap ügyeletét az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

 

12.) A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az intézményvezető adhat.

 

13.) Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől engedélyt kaptak.

 

         14.) Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.

 

         15.) A szülők az iskola bejárati ajtajáig kísérhetik gyermekeiket, a tanítás végén ott várhatják őket.

 

16.) Az iskolai rendezvényeket, akik nem az iskola tanulói, nem látogathatják. Kivétel: évnyitó, évzáró, ballagás, farsang, (felsős farsang esetén csak szülő és testvér), egyéb nyílt programok. Járványhelyzet esetén külön protokoll szerint, melyet az iskola honlapján lehet megtekinteni.

 

         17.) Az iskolai tanórákon, illetve a tanórai foglalkozások alkalmával készített tárgyak és munkák a tanulók tulajdona. Kiállítások, bemutatók alkalmára azt kölcsönadhatják. A tanuló tulajdonjogát átruházhatja az iskolára.

 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

 

 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére vagy pedagógus javaslatára történik.
 • A köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanulók kötelesek 1600 óráig az iskolában tartózkodni. Ez alól az iskola igazgatója szülői kérésre mentesítheti a tanulót.
 • A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
 • A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
 • Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
 • akiknek mindkét szülője dolgozik,
 • akik állami gondozottak,
 • akik nehéz szociális körülmények között élnek.
 • A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára 1600  óra és 1700  óra között az iskola felügyeletet biztosít.
 • A tanítási és a délutáni napközis foglalkozásról csak előzetes, írásbeli szülői kérelem alapján távozhat a tanuló az iskolából. (Rendkívüli eset kivételével)

         7.)  A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével  1600 óráig tart.

 

         8.) A szülői értekezletek és a fogadóórák alatt a tanulók részére az iskola felügyeletet nem tud biztosítani.

 

A tanulók jutalmazása

 

          1.) Azt a tanulót, aki képességeihez mérten

 • példamutató magatartást tanúsít
 • vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el
 • vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez
 • vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt
 • vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,

                 az iskola jutalomban részesíti.

 

           2.) Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:

 • szaktanári dicséret
 • napközis nevelői dicséret
 • osztályfőnöki dicséret
 • DÖK vezetői dicséret
 • munkaközösség-vezetői dicséret
 • igazgatói dicséret
 • nevelőtestületi dicséret.

         3.) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:

 • szaktárgyi teljesítményért
 • példamutató magatartásért
 • kiemelkedő szorgalomért
 • példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért

                 dicséretben részesíthetők. A dicséretet (oklevél) a pedagógusok a tanuló bizonyítványába helyezik.

 

          4.) A tanév során kitűnő tanulmányi eredményt elért tanuló könyvjutalomban részesül, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.

 

          5.) A négy éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt elért tanuló tárgyjutalomban, a nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt elért tanuló kitüntetésben részesül, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.

 

 • Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön kerületi 1-3. helyezést, országos versenyen 1-8. helyezést elért, illetve az iskolai ünnepélyeken eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

          7.) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

 

          8.)  A tanév során 50 db, 100 db, 150 db, 200 db 5-ös érdemjegyet megszerzett tanuló igazgatói dicséretben részesül.

 

         A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

 

Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekményeket meg kell előzni, amennyiben mégis megtörténik, azt ki kell vizsgálni és az alkalmazandó intézkedéseket meg kell hozni. A diákönkormányzat bevonásával az intézmény vezetőjének hatásköre.

Az intézményvezető a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézményvezető három fős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel.

 

 • Azt a tanulót, aki
 • tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
 • vagy a tanulói házirend előírásait megszegi
 • vagy igazolatlanul mulaszt,

                 büntetésben lehet részesíteni.

 

 • Az iskolai büntetések formái, fokozatai:
 • szóbeli figyelmeztetés
 • szaktanári figyelmeztetés vagy intés
 • napközis nevelői figyelmeztetés
 • osztályfőnöki figyelmeztetés
 • osztályfőnöki intés
 • osztályfőnöki megrovás
 • DÖK előtti figyelmeztetés
 • igazgatói figyelmeztetés
 • igazgatói intés
 • igazgatói megrovás
 • fegyelmi eljárás.

Az egyes fokozatok között 2 szaktanári beírást követően mindig az eggyel magasabb fokozat következik.

 

 • Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
 • A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki intés büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 • az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, fenyegetése
 • az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása
 • a szándékos károkozás
 • az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése
 • ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősülnek.

         5.) Az iskolában a tanórák védelmének érdekében Arizona program működik.

 

6.) A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.

A fegyelmi eljárást (egyetértés esetén a fegyelmi vétséget elkövető gondviselője és a sértett között) megelőzheti „békéltető tárgyalás”: az iskola igazgatója kezdeményezésére írásban értesíti a szülőket (gondviselőt) a „békéltető tárgyalás” időpontjáról, melyen jelen van a tanuló, a szülője (gondviselő), az osztályfőnök és az igazgató. Az ügy megtárgyalását követően próbaidő kiszabására kerül sor. Amennyiben továbbra is fennáll a fegyelmi vétség, illetve új vétséget követ el a tanuló, a fegyelmi eljárást meg kell kezdeni.

 

7.) A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.

 

 • A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.
 1. Az elektronikus napló használata

 

Az iskola elektronikus naplót (e-napló) használ a szülőkkel, gondviselőkkel való kapcsolattartásra, mely az alábbi módon érhető el:

https://klik035168001.e-kreta.hu oldal, felhasználónév: a gyerek OM száma, jelszó a gyerek születési ideje éé-hh-nn formában. Gondviselői belépést a felületen kell generálni.

 

 • Vizsgarend

 

Osztályozó vizsgák rendje

 

 • Osztályozó vizsgát tehet a tanuló a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól
 • igazolt és igazolatlan mulasztásai száma meghaladja a 250 tanórát
 • szülő kérésére magántanulói (egyéni tanrend) státuszban van (külföldi tartózkodás, egyéb ok)
 • Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján magántanuló (egyéni tanrend)
 • Szülő a Fővárosi Kormányhivatal felé független vizsgabizottság előtti osztályozó vizsga iránti kérelmet nyújthat be, amennyiben a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsga letételét.

 

 • Egyéni tanrendes tanuló esetén az osztályozó vizsga időpontjai: a félévzáró osztályozó értekezlet előtti héten, illetve tanév végén az osztályozó értekezlet előtti héten, de legkésőbb az osztályozó értekezlet előtti napon.
 • Az a tanuló, aki a tanév során eléri a 250 óra mulasztást, és igazolatlan mulasztásai száma nem éri el a 20 órát, osztályozó vizsgát tehet az augusztusi kijelölt osztályozó vizsga napján, melynek időpontja az iskola bejárati kapuján és az iskola honlapján olvasható. Ellenkező esetben a nevelőtestület dönt a tanév ismétléséről.
 • Az osztályozó vizsga tantárgyai:

1-3. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika,

környezetismeret

 1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol vagy német), matematika, környezetismeret
 2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol vagy német), természetismeret
 3. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol vagy német), matematika, történelem, természetismeret
 4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol vagy német), matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz.
 5. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol vagy német), matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz.

            A tantárgyi minimum követelményeket a helyi tanterv szaktárgyanként tartalmazza.

 

 • A tankönyvellátás szabályai

A tanulóknak alanyi jogon ingyenes tankönyvet biztosít az iskola. A tanév közben érkező tanulót is megilleti az ingyenes tankönyvellátás, melyet a könyvtári készletből – amennyiben nem áll rendelkezésre példányszám, pótrendelés keretében – biztosítunk.

Megbízott tankönyvfelelős végzi a rendelési munkálatokat.

 

 1. Helyiség- és területhasználat
 • A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
 • a tanuló a tornateremben és az udvari sportpályákon csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat
 • a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (tornacipő, fehér zokni, zöld torna vagy biciklis nadrág, fehér póló vagy trikó) kell viselniük.
 • a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert.
 • A szaktantermek (technika, informatika, okos terem, előadó, rajz, ének, földrajz, történelem) és a könyvtár teremhasználati rendje a termekben kerül kifüggesztésre, melyeknek betartása mindenkire nézve kötelező érvényű.
 1. DÖK, diákközösségek jogai és gyakorlása

Az iskolai diákönkormányzat

 

 • A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
 • Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzat vezetősége irányítja.
 • A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
 • Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
 • A diákönkormányzatot segítő tanár köteles a diákok által felvetett kérdéseket, észrevételeket továbbítani az iskolavezetőségi ülésre, illetve a megfelelő vezetőnek.

         Az iskolai diákközgyűlés

 

 • Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést lehet összehívni.
 • A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős.
 • Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
 • A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermek vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
 1. Diákproblémák

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

 

 • A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskola titkárságán.
 • Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, okos órát, tablet-et stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak saját felelősségre hozhatnak be. Az iskola a megrongálódott, elveszett tárgyakért felelősséget nem vállal. Ezek a tárgyak (mobiltelefon, okos óra, stb.) az iskola területén nem használhatók az iskolába érkezés és távozás közötti időben. A tanulók kötelesek az első tanórájuk előtt, legkésőbb az óra kezdetekor beadni az osztály dobozába, és csak a tanítás végén veheti át. Az iskolában a mobiltelefon használata tilos! Használata esetén a titkári irodában elhelyezett páncélszekrénybe kerül, ahonnan kizárólag a szülő veheti át.
 • Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni alsós tanuló esetén a tanítónak, felsős tanuló esetén a titkári irodába megőrzésre a tanítás végéig. Az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot az iskola csak a szülőnek adja át.
 • A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével, saját felelősségre járhatnak. Az engedélyt az iskola intézményvezetőjének be kell mutatni. A kerékpárt az iskola előtt elhelyezett kerékpár tárolóban kell tartani. Külön engedélyt az iskola igazgatója kiadhat.

A pedagógusok által a foglalkozásokra bevihető dolgok

 

A pedagógiai tevékenységhez alkalmazható minimális (kötelező) eszközök listáját az iskola Szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az iskolába egyéb, az oktatást segítő eszközök, segédeszközök, felszerelések csak a szabványoknak megfelelőek lehetnek. Figyelembe kell venni a Működési szabályzatban előírt óvó-védő előírásokat. Esetleges megrongálódásért a pedagógusok a felelősök.

 

 • A házirenddel kapcsolatos szabályok

A házirend hatálya

 

 • A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
 • A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
 • A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

         A házirend nyilvánossága

 

 • A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
 • A házirend egy-egy példánya megtekinthető
 • az iskola irattárában
 • az iskola könyvtárában
 • az iskola nevelői szobájában
 • az iskola intézményvezetőjénél
 • a diákönkormányzatot segítő nevelőnél
 • az iskola honlapján.
 • A házirend elolvasásáról és annak tudomásul vételéről a szülőnek (2-8. évfolyamon a tanulónak is) a tanév első szülői értekezletén nyilatkoznia és aláírásával igazolnia kell; távolmaradása esetén szeptember 15-ig.
 • Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
 • a tanulókat osztályfőnöki órán
 • a szülőket szülői értekezleten.
 • A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 • a tanulókkal osztályfőnöki órán
 • a szülőkkel szülői értekezleten.
 • A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől, fogadóórán vagy előre egyeztetett időpontban.

         A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

 

 • A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az iskola intézményvezetője készíti el.
 • A házirend tervezetét megvitatják a 1 – 8. évfolyamos osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
 • A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az iskola intézményvezetőjének.
 • A házirend tervezetéről az iskola intézményvezetője beszerzi az intézményi tanács, az iskolai szülői közösség, valamint a Diákönkormányzat véleményét.
 • A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten.
 • Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola intézményvezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői közösség iskolai vezetősége.
 • A házirend módosítását az 1 – 6.) pontban leírt módon kell végrehajtani.

 

Záró rendelkezések

 

 • Ez a házirend 2022. szeptember 01. napján lép hatályba.
 • A házirendben foglalt rendelkezésekkel egyetértett az iskolai diákönkormányzat, az Intézményi Tanács
 • A házirendben nem szabályozott kérdésekben a köznevelési törvény §-ai az irányadók.

B u d a p e s t, 2022. március 28.

 

                                                                                                  Őrfi Krisztina

         nevelőtestület képviselője                                            intézményvezető   

 

 1. számú melléklet

 

A tanulók etikai kódexe

 

Külső megjelenés

 

            Feltűnésektől mentes hajviselet, megjelenés és öltözködés. A haj-, az arc- és a körömfestés, a haj feltűnő zselézése, a test-piercing, a tetoválás nem megengedett.

            A túlzottan nagyméretű és túl sok fülbevaló, nyak- és karlánc, gyűrű viselése nem megengedett, mert balesetveszélyes. Fiúk fülbevalót nem hordhatnak az iskolában.

 

Ruházat

 

            Lányoknál a szoknya/sort hossza nem lehet rövidebb, mint a térd fölött 15 cm.

            A topok, a vékony pántos pólók viselete nyáron a jó ízlés határán belül megengedett úgy, hogy a lányok hasa ne látszódjon ki alóla.

            A váltócipő használata az alsó tagozaton kötelező, felső tagozaton igény szerint az öltözőszekrények használatával.

            Az épületen belül a kabátokat az öltözőszekrényben (felső tagozat), illetve az erre kijelölt helyen (alsó tagozat) kell elhelyezni.

            Ünnepélyeken való kötelező megjelenés: sötét ünneplőszoknya / ünneplőnadrág, fehér blúz / ing, „Hajós” sál / nyakkendő, sötét lábbeli.

 

Viselkedés

 

Elvárt a tisztelet megadása egymásnak, pedagógusoknak, az iskola dolgozóinak és vendégeinek.

            Az iskolán belüli és iskolán kívüli magatartás ne a provokálásról, verekedésről, lökdösődésről és rohangálásról szóljon. Az épületben és az udvaron kulturált magatartás várható el mindenkitől.

            A kulturált magatartással járjon együtt a kulturált környezetre való odafigyelés, a rend és a tisztaság fenntartása.

            Az iskolában és az iskola által szervezett programokon a rágógumi, szotyola / tökmag fogyasztása nem megengedett.

 

Iskolán kívüli viselkedés

 

            A tanulók az iskolán kívüli magatartásukkal (az interneten, utazás közben, kirándulások alkalmával) az iskolát is képviselik. Elvárt az udvarias, illedelmes, kulturált magatartás.

 

Az etikai kódex az iskola házirendjének részét képezi.

 

A jogviszony létrejöttekor a szülő és a tanuló is elfogadja a házirendben foglaltakat, és azokat

magára nézve kötelezőnek tartja.

 

A házirend szabályainak be nem tartása a megfelelő büntetési fokozatot vonja maga után.

 

 

1%

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

Adó 1%

Kérjük támogassa ön is iskolánk alapítványát, adója 1%-val! Köszönjük!
TÁMOGATOM

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

FENNTARTÓ

Cím

1203 Budapest Lajtha László utca 5-7

Telefon

Titkárság: +36-30-358-1586

Email

hajosalfrediskola@gmail.com

© 2022 Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

OM:  035168